Cập nhật tiến độ dự án ngày 1-9-2016

Block D :  

                   + Đã hoàn thành xong cọc

                  + Đang triển khai phần móng tiếp theo Block D  

                  + Dự kiến xong móng hầm vào tháng 2/2017

Block  A. B.C :

                  + Đang triển khai ép cọc , thử tải

 

 

 

AD cập nhật tiến độ hằng ngày tiếp theo.....................

Cập nhật bảng giá và PTT Block D ngày 1/9/2016